تاب سنج الکترونیکی

قابلیت اندازه گیری تاب نخ های یک لا تا چند لا
قابلیت اندازه گیری تاب طولهای مختلف نخ
sوzقابلیت تنظیم سرعت جهت
قابلیت محاسبه میانگین،ماکزیمم ومینیمم تاب
قابلیت اتصال به پرینتر وکامپیوتر
دارای حافظه جهت ثبت آزمایشات
دارای نمایشگر lcdوصفحه کلید مسطح