نصب وراه اندازي دستگاه استحكام سنج يونيور سال ودستگاه ضخامت سنج موتور داردرشركت بي بافت گستر

 

کار شناسان موفق شدند يك دستگاه استحكام سنج الكترونيكي يونيور سال ويك دستگاه ضخامت سنج موتور دار در آزمايشگاه شركت بي بافت گسترواقع در شهرك صنعتي اشتهارد نصب وراه اندازي كنند.(1395/11/21)