دستگاه استحكام سنج نخ دردانشگاه هنر تبريز

 

یك عدددستگاه استحكام سنج نخ كه با حمايت مالي صندوق فناوري نانو توسط دانشگاه هنر خريداري شده بود در تاريخ (1395/11/1) نصب وراه اندازي گرديد.