نصب وراه اندازي دستگاه استحكام سنج نخ در شركت بوستان ترمه

 

يك عدددستگاه استحكام سنج نخ در شركت فرش بوستان ترمه نصب وراه اندازي گرديد.