نصب وراه اندازي دستگاه استحكام سنج نخ درشركت الياف ساينا

 

 

یك عدد دستگاه استحكام سنج نخ جهت محاسبه NDRالياف توسط متخصصين شركت ريس سنج درآزمايشگاه شركت الياف ساينا نصب وراه اندازي گرديد.(1395/11/25)