تست خمش چرم

 

دارای 12چشمه
دارای شمارنده دیجیتالی
دارای صفحه نمایش دیجیتال
قابلیت توقف حین کار
قابلیت کنترل سرعت
قابلیت کنترل موقعیت اولیه
قابلیت توقف پس از اتمام آزمایش