چمبر دما ورطوبت

 

دارای فن گردش هوا
دارای سیستم گرماساز
دارای سیستم سرماساز
دارای سیستم کنترل دما
دارای سیستم کنترل رطوبت
قابلیت سفارش رطوبت 5تا99درصد
قابلیت سفارش دما40تا120درجه سانتی گراد