ضخامت سنج دیجیتالی

 

قابلیت اندازه گیری هر نوع کف پوش وپارچه
قابلیت اندازه گیری ضخامت تحت فشارهای مختلف
دارای سطح مساحت320میلی متر مربع
قابلیت اعمال فشار20-2000g/cm2
دارای دونوع آنالوگ ودیجیتال
دارای کورس حرکتی 0-25میلیمتر
دارای دقت0.01و0.001میلیمتر