مقاوت سنج پرز فرش

 

قابلیت اندازه گیری نیروی بیرون کشیدن پرز فرش برحسب سانتی نیوتن
قابلیت ذخایر نتایج آزمایش
قابلیت محاسبه میانگین ، ماکزیمم ومینیمم نیرو
دارای صفحه نمایش دیجیتال وصفحه کلید مسطح
دارای موتور جهت حرکت گیره
قابلیت کالیبراسیون دستگاه