نصب و راه انداری دستگاه تاب سنج

 

یک عدد دستگاه تاب سنج الکترونیکی توسط متخصصان شرکت ریس سنج در آزمایشگاه شرکت پیرایه زیست قزوین نصب و راه اندازی گردید.