استحکام سنج نخ

دارای کنترلرهای سرعت ،مکان،نیرو
رسم منحنی تنش وکرنش-نیرو تغییر مکان
رسم منحنی تغییر مکان-تعدادنمونه
فابلیت راه اندازی وکنترل سرعت،نیرو وتغییر مکان قاب نیرو
ذخیره وچاپ محاسبات انجام شده ونتایج آزمایشات
قابلیت ادازه گیری نخ تا20کیلوگرم
قابلیت اندازه گیری ازدیاد نخ تا%200
دارای برنامه تحت ویندوز 7وxp
قابلیت برگشت جابجای قاب به حالت اولیه
قابلیت انتخاب واحد های نیرو