استحکام سنج یونیور سال

 

قابلیت تعویض انواع فک جهت مصارف گوناگون
قابلیت استفاده برای انواع پارچه ونخ
قابلیت اندازه گیری استحکام تا500کیلوگرم
قابلیت تنظیم سرعت از10-50میلیمتر برمینیمم
قابلیت گسترش آزمایشات ویژه از قبیل خمش سختی ضریب اصطکاک
قابلیت رسم چند منحنی بطور همزمان جهت مقایسه
قابلیت گسترش آزمایش به صورت کششی وفشاری تکراری ومرحله ای